OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI WÜRTH INDUSTRY, SPOL. S R.O. (PRODÁVAJÍCÍHO)

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI WÜRTH INDUSTRY, SPOL. S R.O. (PRODÁVAJÍCÍHO)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky z důvodu zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi společností Würth Industry, spol. s r.o., sídlem: č.p. 137, 293 01 Nepřevázka, IČO: 09765786, DIČ: CZ09765786, jako prodávajícím a kupujícím, kterým je vždy podnikající právnická, nebo fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, uzavřené jedním ze způsobů popsaným v těchto obchodních podmínkách.

2. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pokud není výslovně sjednáno jinak. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

3. V případě, že v uzavřené kupní smlouvě budou sjednány odlišné podmínky od těchto obchodních podmínek, má přednost ujednání v kupní smlouvě.

4. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami jako podnikateli. Kupující v této souvislosti prohlašuje, že ve smluvním vztahu s prodávajícím není slabší smluvní stranou. Kupující dále prohlašuje, že je podnikatelem a kupní smlouvu uzavírá při své podnikatelské činnosti.

5. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Uzavřená kupní smlouva se řídí aktuálním zněním těchto obchodních podmínek, účinným v době uzavření kupní smlouvy. Aktuální znění těchto obchodních podmínek je uveřejněno na webových stránkách prodávajícího na adrese: https://www.wuerth-industry.cz/web/cs/wis_cz/gtc_wuerth_industry_service_czech_republic.php. Kupující souhlasí s tímto postupem a souhlasí s doručováním aktuálního znění těchto obchodních podmínek uveřejňováním na webové stránce prodávajícího.

6. Tyto obchodní podmínky v ustanovení čl. VIII rovněž upravují vybrané otázky ochrany osobních údajů v případě, že kupujícím je podnikající fyzická osoba nebo pokud prodávající obdrží jakékoliv osobní údaje fyzické osoby prostřednictvím kupujícího a prodávající plní povinnosti správce osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

II. Uzavření smlouvy

1. Realizace obchodu smluvních stran probíhá vždy na základě uzavřené kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. V případech, kdy se kupující s prodávajícím písemně dohodnou na zřízení konsignačního skladu, dochází k uzavření kupní smlouvy na dané konkrétní zboží při každém odběru z konsignačního skladu. Kupující je povinen být pojištěn proti krádeži, živelné pohromě a jakémukoliv jinému možnému poškození zboží. Ve chvíli, kdy dojde k plnění pojistné smlouvy, jde ve prospěch prodávajícího. Za tím účelem je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vinkulaci pojistného plnění a kupující se zavazuje na žádost prodávajícího tuto vinkulaci zajistit a prodávajícímu doložit. Pro zamezení pochybností však platí, že prodávajícímu náleží pojistné plnění i bez této (formálně provedené) vinkulace. Kupující se v případě výskytu pojistné události zavazuje vyvinout maximální úsilí pro získání pojistného plnění.

3. Kupující provede objednávku jedním z následujících způsobů:

 • umožněním naskenování prázdného zásobníku v případě systému KANBAN, a to prostřednictvím systému RFID nebo prostřednictvím pověřené osoby,
 • zaevidováním zásobníku v systému KANBAN, který nebyl naskenován jako prázdný v posledních šesti (6) měsíci od dodání do konsignačního skladu,
 • naskenováním prázdného zásobníku v systému ORSY®mat,
 • elektronicky v e-shopu na stránkách: https://eshop.wuerth-industrie.com/cs/CZ/EUR/?VkOrg=3930,
 • elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce nebo zástupce zákaznického servisu prodávajícího,
 • písemně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem,
 • ústně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem, či telefonicky,
 • objednáním přes systém ORSY®mat.

4. Prodávající potvrdí objednávku jedním z následujících způsobů:

 • elektronickým zaevidováním objednávky a její zpřístupnění v systému WIS portál,
 • elektronickým potvrzením objednávky na e-mailovou adresu kupujícího,
 • písemně při osobním setkání obchodního zástupce prodávajícího s kupujícím,
 • ústně při osobním setkání obchodního zástupce prodávajícího s kupujícím či telefonicky,
 • předáním objednaného zboží k přepravě do místa dodání,
 • dodáním do zásobníku systému ORSY®mat.

5. Objednávka kupujícího musí obsahovat údaje o množství a druhu zboží, místě a čase dodání a ceně dle příslušného ceníku prodávajícího. Neobsahuje-li objednávka údaj o ceně, platí cena dle příslušného ceníku prodávajícího

6. Prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu nebo její část neuzavřít, zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává či v případě, že se změnila výrazným způsobem cena, ač zboží prodávající v okamžiku objednávky nabízel. Prodávající v takovém případě bude kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kupujícího s návrhem náhradního postupu.

7. Aniž by tím byly dotčeny jiné zákonem či smlouvou dané možnosti prodávajícího od kupní smlouvy nebo její části odstoupit, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy nebo její části odstoupit, a to ve lhůtě do 15 dnů po uzavření kupní smlouvy. Odstoupením podle předchozí věty se kupní smlouva nebo její část ruší, prodávající a kupující jsou povinni si vrátit vše, co si již případně podle kupní smlouvy či její části, od které bylo prodávajícím odstoupeno, plnili, a to do 15 dnů od doručení odstoupení druhé straně; jakékoli další nároky kupujícího vůči prodávajícímu ze zrušení kupní smlouvy nebo její části nebo v souvislosti s tímto zrušením jsou vyloučeny.

Kupující nemá právo vrátit zboží, aniž by se jednalo o uplatňování jeho práv ze záruky nebo práv z vadného plnění.

 

III. Dodání zboží

1. Místo dodání zboží je stanoveno dohodou smluvních stran v kupní smlouvě. Dopravu do místa dodání zajišťuje, pokud není sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese prodávající, ledaže je v individuální kupní smlouvě sjednáno jinak.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. V případech, kdy se kupující s prodávajícím písemně dohodnou na zřízení konsignačního skladu, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí zboží kupujícím do konsignačního skladu.

3. Povinností kupujícího je převzít dodávané zboží. V případě nepřevzetí zboží má prodávající právo dle své volby buď pokračovat v doručování zboží (v takovém případě není potřeba kupujícího o tomto postupu zvlášť vyrozumět), nebo od smlouvy odstoupit. Kupující hradí náklady na opětovné doručování zboží (a to i opakovaně), případně na cestu zboží zpět k prodávajícímu, případně do místa odeslání, pokud se liší od provozovny prodávajícího.

4. Dílčí dodávky jsou přípustné.

5. Dojde-li k nedodržení dodací lhůty z důvodů, kdy prodávajícímu ve včasném splnění jeho závazku dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli prodávajícího, nebo jakákoliv překážka vzniklá na straně kupujícího, považuje se taková skutečnost, spolu s dalšími odpovídajícími zákonnými důvody, za zásah vyšší moci. V případě zásahu vyšší moci, jakož i jiných okolností, které prodávající nezpůsobil, a které znemožňují realizaci dodání zboží ve stanoveném termínu, v případě pracovních nepokojů a v případě zpoždění s obdržením státních povolení, nedochází po dobu jejich trvání k prodlení se splněním povinnosti dodat zboží a po dobu jejich trvání se přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

6. Dodací lhůta nezačne běžet a je dána překážka plnění vzniklá na straně kupujícího, dokud kupující řádně nesplnil v plném rozsahu veškeré své povinnosti. V případě nesplnění povinností kupujícím zaniká závazek prodávajícího dodat zboží v dodací lhůtě okamžikem, kdy se kupující ocitne v prodlení s jejich plněním. Prodávající pak dodá zboží po splnění povinností kupujícím v náhradní lhůtě, přiměřené podmínkám výroby svým nebo svého dodavatele či dodavatelů, zejména s přihlédnutím k aktuálním výrobním možnostem a kapacitám svým či svého dodavatele či dodavatelů a kupující je povinen takto v uvedené lhůtě dodané zboží převzít.

7. Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, probíhající insolvenční řízení nebo existence neuhrazené splatné pohledávky za kupujícím (i z jiných právních důvodů než z důvodu úhrady kupní ceny za zboží dodané prodávajícím) opravňuje prodávajícího k okamžitému zastavení dodávek zboží a k odepření plnění veškerých aktuálních smluv, pokud kupující nezajistí protiplnění nebo na žádost prodávajícího neposkytne přiměřené zajištění (např. poskytnutí záruky třetí osobou, poskytnutí bankovní záruky apod.) svého závazku.

 

IV. Cena zboží

1. Ceny zboží jsou stanoveny dle ceníku zboží prodávajícího účinného ke dni uzavření kupní smlouvy přístupného na webových stránkách prodávajícího https://eshop.wuerth-industrie.com/cs/CZ/EUR/?VkOrg=3930, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. Cenový odkaz na příslušný ceník kupující uvede v objednávce.

2. Není-li v těchto obchodních podmínkách (dále jen „VOP“), nebo kupní smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě.

 

V. Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží lze uhradit dle dohody v kupní smlouvě úhradou na bankovní účet prodávajícího na základě vystavené faktury (daňového dokladu) prodávajícího na účet v ní uvedený, ledaže smlouva stanoví jiný způsob úhrady.

2. Prodávající je oprávněn v jím určených případech požadovat, aby kupující uhradil část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále i jen „záloha“); v takovém případě začne dodací lhůta a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy běžet až dnem úplné úhrady zálohy.

3. Kupující souhlasí s doručováním faktur elektronicky, a to zasláním na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě, případně v související komunikaci kupujícího s prodávajícím.

4. Faktury prodávajícího jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení.

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky. Vylučuje se ustanovení § 2050 OZ.

6. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a – pokud bylo zboží již kupujícímu dodáno – požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i při prodlení s úhradou zálohy s tím rozdílem, že prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jakmile se kupující dostane do prodlení s úhradou zálohy.

7. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit na třetí osobu.

8. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn pozastavit plnění dle kupní smlouvy nebo kupních smluv uzavřených se stejným kupujícím, až do úplné úhrady všech splatných závazků vůči prodávajícímu. V takovém případě se prodávající nedostává do prodlení s plněním. Sjednaná doba plnění začíná běžet znovu od počátku počínaje dnem následujícím po dni, kdy bylo ukončeno prodlení kupujícího.

9. Změny zvyšující cenu nákladů na podstatné výrobní vstupy o více než 10 %, které nebylo možno předvídat a které nezapříčinil prodávající, opravňují prodávajícího k odpovídající úpravě cen. Pro posouzení cenových změn dle předchozí věty je rozhodující okamžik zaslání potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu, v porovnání s okamžikem stanoveným pro plnění ze strany prodávajícím. Za podstatné výrobní vstupy se považují zejména náklady na suroviny, mzdy, energie, přepravné a povinné zákonné odvody (např. změny daní), kurzovní rozdíly a další náklady, které jsou spojené s výrobním procesem prodávajícího a s dodáním zboží kupujícímu a které prodávající za účelem zhotovení či vytvoření a/nebo dodání zboží musí nebo musel vynaložit. Prodávající je povinen kupujícímu o úpravě ceny a její výši písemně (postačuje e-mailem) informovat, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o změně zvyšující náklady na podstatné výrobní vstupy dozvěděl. Nebude-li kupující s úpravou ceny souhlasit, je oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitou účinností bez výpovědní lhůty. V takovém případě je však kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávající musel na zboží a/nebo jeho výrobu či jiné související činnosti (jako příprava výkresové dokumentace apod.) do doby, než byla kupujícímu úprava ceny oznámena, vynaložit.

 

VI. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží dle čl. III těchto VOP.

2. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby úplného zaplacení kupní ceny za dodávku zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné, pokud tyto náklady má nést kupující apod.).

3. Za škody, které vznikly porušením smluvních nebo zákonných povinností prodávajícího, jeho pracovníků a subdodavatelů, včetně škod vzniklých z vad zboží odpovídá prodávající ve smyslu § 2894 a násl. OZ, přičemž prodávající a kupující se výslovně dohodly, že náhrada škody a jiné újmy prodávajícím (a to i bez ohledu na to, zda byly uplatněny nároky z vad) se omezuje v případech, kde není ve smlouvě či VOP stanoveno jiné omezení, maximálně na částku odpovídající ceně za zboží dle smlouvy za veškeré škody vzniklé z porušení jakékoliv povinnosti dle smlouvy, ledaže se jedná o újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech či újmu způsobenou ze strany prodávajícího úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Prodávající a kupující výslovně vylučují odpovědnost za jakékoliv nepřímé a následné škody a za ušlý zisk.

4. Práva z vadného plnění, nároky na náhradu újmy kupujícího vzniklé v důsledku vadného plnění a nároky na náhradu újmy z nedodržení dodací lhůty se promlčí nejpozději v promlčecí lhůtě 1 roku ode dne, kdy bylo kupujícímu umožněno nakládat se zbožím.

5. Prodávající odpovídá, a to i v případě škod vzniklých z porušení smluvních povinností, bez ohledu na právní důvod, jen za úmysl, zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; hrubou nedbalost svých statutárních zástupců nebo vedoucích zaměstnanců; za vady, které prodávající lstivě zamlčel, nebo jejichž absenci výslovně prohlásil. Toto omezení platí, ledaže je v rozporu s kogentní obecně závaznou použitelnou právní úpravou.

 

VII. Záruka a práva z vadného plnění

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží dle § 2113 OZ, a to na baterie v délce 6 měsíců a na ostatní zboží v délce 24 měsíců, počínaje dnem dodání zboží. V případech, kdy se kupující s prodávajícím písemně dohodnou na zřízení konsignačního skladu, počíná záruční doba běžet dnem dodání zboží do konsignačního skladu. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzazší doba spotřeby vyznačena na obalu. Kupující nemá právo ze záruky, způsobil-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost nezávislá na vůli prodávajícího a nikoliv prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že vadou zboží není odchylka z dodaného množství prodávajícím, pokud se dodané množství odlišuje o -5% až +10%, a to v měrných jednotkách od množství objednaného kupujícím. Dále se sjednává, že u standardního katalogového spojovacího materiálu (např. šrouby, matice, nýty, podložky, vruty apod.) se sjednává akceptovatelná míra defektů dodaného materiálu do 3 % z dodaného množství.

2. Bližší podmínky záruky jsou popsány v Záručních podmínkách prodávajícího, který je v aktuálním znění vyvěšen na webových stránkách prodávajícího https://www.wuerth-industry.cz/web/cs/wis_cz/wuerth_industry_czech/wuerth_industry_ceska_republika.php. Kupující prohlašuje, že je s aktuálním zněním Záručních podmínek prodávajícího seznámen. Prodávající poskytuje záruku na zboží z uzavřené kupní smlouvy dle podmínek uvedených v Záručních podmínkách prodávajícího účinného v době uzavření smlouvy. Za tímto účelem je kupující povinen seznámit se s aktuálním zněním Záručních podmínek prodávajícího při uzavírání každé kupní smlouvy.

3. Vady zboží zjistitelné při převzetí zboží je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího, a to nejpozději v pracovní den následující po dni dodání zboží. Kupující je dále povinen zboží ve lhůtě 7 dnů od převzetí prohlédnout s dostatečnou péčí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vady zjistitelné při takové prohlídce je kupující povinen reklamovat písemně ve lhůtě 7 dnů od zjištění vady. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně nejpozději do 7 dnů od dodání zboží. K později uplatněným vadám u prodávajícího se nepřihlíží.

4. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo, nebo jiné specifické označení zboží a popis vady, popřípadě fotodokumentaci. Bude-li reklamace uznána, bude vyřízena dle volby prodávajícího buď:

 • opravou zboží,
 • náhradním plněním/výměnou zboží, nebo
 • poskytnutím slevy z kupní ceny,

a to dle uvážení prodávajícího v tomto pořadí.

V případě řešení práv z vadného plnění dodáním náhradního plnění/výměnou zboží, je kupující povinen prodávajícímu vadné zboží vrátit nejpozději při předání náhradní dodávky.

Kupující je povinen v případě reklamace neprodleně poskytnout prodávajícímu nebo jím pověřené osobě příležitost k přezkoumání reklamovaného zboží, zejména je povinen prodávajícímu reklamované zboží na jeho žádost poskytnout. V případě neoprávněných reklamací je kupující povinen uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s řešením reklamace, zejména pak s dopravou a přezkoumáním zboží.

5. Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným, nepřiměřeným, či neodborným užíváním v rozporu s návody, příručkami či jinými doklady poskytnutými spolu se zbožím.

6. Kupující není oprávněn souběžně s právy z vadného plnění uplatňovat i nároky na náhradu škody.

7. Kupující potvrzuje znalost obsahu normy DIN EN ISO 4042, z níž vyplývají rizika vodíkové křehkosti u pevnostních šroubů s povrchovou úpravou. Zboží, jde-li o pevnostní šrouby, bude, s výjimkou dále uvedeného, v souladu s touto normou. Kupující bere na vědomí, že u vysoce pevnostního spojovacího materiálu, případně materiálů zpevněných přísadou, a to od pevnosti v tahu 1000 N/mm2 a tvrdosti povrchu nad 320 HV (jak je popsáno v normě DIN EN ISO 4042) může nastat tzv. křehký lom vyvolaný vodíkem. Kupující a prodávající sjednávají, že tzv. křehký lom, jak je uvedeno v předchozí větě, nezakládá právo kupujícího vůči prodávajícímu ani na náhradu škody, ani práva z vadného plnění.

 

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Prodávající zpracovává veškeré osobní údaje kupujícího získané v souvislosti s jednáním o smlouvě a/nebo v souvislosti s plněním smlouvy za podmínek a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s Nařízením a souvisejícími právními předpisy České republiky.

2. Prodávající jako správce osobních údajů plní v souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení informační povinnosti vůči kupujícímu jako subjektu osobních údajů, a to zejména prostřednictvím souhrnné písemné informace: „Informace o zpracování osobních údajů kupujících společnosti Würth Industry, spol. s r.o. (Zákazníci)“.

3. Kupující jako subjekt údajů má právo se na prodávajícího jako správce obracet s případnými dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, jakož i uplatňovat vůči správci svá práva subjektu údajů, a to buď písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla správce anebo elektronicky formou e-mailu či telefonicky u Kontaktního místa pro osobní údaje, které bylo u správce zřízeno.

4. Kupujícímu mohou být elektronicky zasílána obchodní sdělení ve smyslu a za podmínek § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to s tím, že kupující má kdykoliv možnost odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu (e-mailové adresy), pokud původně toto využití neodmítl.

5. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. V případě, že je prodávající plátce DPH, pak kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033).

6. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 Nařízení má právo: a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 Nařízení; b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 Nařízení; c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 Nařízení; e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 Nařízení; f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 Nařízení.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

IX. Ostatní ujednání

1. V rámci vzájemné obchodní spolupráce a/nebo plnění jednotlivé smlouvy mohou být po předchozí dohodě ze strany prodávajícího bezúplatně poskytovány kupujícímu vzorky nového a/nebo nově dodávaného zboží z aktuální nabídky prodávajícího (dále jen „vzorky“), které by mohly doplnit a/nebo rozšířit sortiment již dodávaného zboží.

2. Vzorky budou kupujícímu předávány předem dohodnutým způsobem, který odpovídá obvyklému obchodnímu styku mezi smluvními stranami, a/nebo předáváním vzorků zaměstnancům kupujícího, kteří jím byli pověřeni k jeho zastupování při provozu obchodního závodu ve smyslu § 430 odst. 1 OZ.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v průběhu trvání této smlouvy prodávající může v rámci své všeobecné obchodní prezentace poskytnou při splnění stanovených podmínek transparentnosti kupujícímu a/nebo jeho zaměstnancům drobné reklamní a propagační předměty s logem Würth. Prodávající se v tomto směru přiměřeně řídí interními compliance směrnicemi skupiny Würth o pravidlech chování a o poskytování darů, zejména Code of Compliance Würth-Gruppe a navazující prováděcí směrnice .

4. Všechny daně, poplatky a odvody v souvislosti s dodávkou, jejichž povinnost platby je dána mimo Českou republiku a/nebo podle jiných nežli českých obecně závazných právních předpisů je povinen nést kupující nebo je případně nahradit prodávajícímu. Kupující je povinen zajistit na vlastní náklady veškerá povolení, dovozní a vývozní doklady potřebné pro použití zboží. V případě, že dojde k porušení předpisů o uvalení embarga či mezinárodních sankcí nebo hrozí jejich porušení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností bez výpovědní lhůty vypovědět smlouvu s kupujícím nebo od ní odstoupit. Tímto nejsou dotčena další případná práva prodávajícího dle obecně závazných právních předpisů.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. Vylučuje se použití Vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Vylučuje se použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.

2. Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno jinak. Prokazatelné porušení této povinnosti zakládá dotčené straně právo domáhat se náhrady škody tímto jednáním vzniklé.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, u nichž žalovaná částka bez příslušenství (tj. jistina) přesáhne 50.000,- Kč, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

4. Kupující je oprávněn postoupit smlouvu nebo její část či jakékoliv své nároky vůči prodávajícímu ze smluvního vztahu či jakékoliv pohledávky za prodávajícím pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem ze strany prodávajícího. Prodávající je oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu, započíst na případné pohledávky kupujícího i v případě, kdy některá z nich (popř. všechny) nebudou splatné.

5. Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností.

6. Případné odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku prodávajícího na náhradu škody, nároku na smluvní pokutu, ani ustanovení smlouvy a těchto VOP, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména pak ustanovení o volbě práva a volbě soudu, popř. rozhodčí doložce.

7. Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání potvrzení objednávky. Uzavřením smlouvy přijímá kupující veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném v den odeslání potvrzení objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Platí vždy VOP ve znění dle předcházející věty. Přijetím těchto VOP pozbývají platnosti obchodní podmínky do té doby mezi prodávajícím a kupujícím platné, upravující tutéž či obdobnou problematiku, respektive takové obchodní podmínky se v celém svém rozsahu nahrazují těmito.

8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 03. 2024.

 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI WÜRTH INDUSTRY, SPOL. S R.O. (PRODÁVAJÍCÍHO)

Tyto záruční podmínky se vztahují na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Würth Industry, spol. s r.o., Česká republika a jehož práva ze záruky byla uplatněna v záruční době. Převzetím zboží kupující souhlasí se záručními podmínkami. Pokud kupující zjistí jakékoliv rozdíly mezi dodacím listem a dodaným zbožím, poškozené zboží nebo jeho obal, je povinen informovat nejpozději do 24 hodin od převzetí obchodního zástupce Würth Industry, spol. s r.o., nebo zákaznický servis Würth Industry, spol. s r.o. a učinit příslušné písemné záznamy v dodacím listě, přepravní listě a sepsat podrobný písemné škodní protokol s dopravcem, podepsaný řidičem a příslušným pověřeným zaměstnancem kupujícího . V případě že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

I. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců v případě, že nebylo v době prodeje sjednáno nebo upraveno jinak.

2. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na zboží, u kterého je uvedena exspirace.

3. Na akumulátory je záruční doba upravena na 6 měsíců.

4. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem dodání a prodlužuje se automaticky o dobu, po kterou byla uplatněna reklamace.

5. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Další případná reklamace je uplatňována na základě protokolu o výměně.

 

II. Poskytnutí záruky

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v souladu se záručními podmínkami společnosti Würth Industry, spol. s r.o.

2. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytly před nebo v momentě převzetí zboží kupujícím.

3. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost a vady vzniklé při výrobě

4. Záruka se vztahuje na zboží se kterým je nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty spolu se zbožím kupujícímu poskytnutými.

 

III. Zánik záruky

1. Záruka se nevztahuje na zboží se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením

2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek.

3. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění.

4. Záruka se nevztahuje na poškození zboží při přepravě (škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky).

5. Záruka zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

6. Záruka zaniká poškozením v důsledku zapojení do sítě neodpovídající příslušné ČSN normě zejména ČSN 332000.

7. Záruka zaniká při neoprávněném a prokazatelném zásahu do zboží ze strany kupujícího.

 

IV. Uplatnění záruky

1. V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době je místem uplatnění reklamace v sídle společnosti Würth Industry, spol. s r.o. na adrese č.p. 137, 293 01 Nepřevázka. Právo ze záruky lze uplatnit předložením dodacího listu a daňového dokladu.

 

V. Upozornění

1. Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení práv ze záruky kupujícího vzhledem k záručním podmínkám společnosti Würth Industry, spol. s r.o., IČO: 09765786, se sídlem č.p. 137, 293 01 Nepřevázka. Záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího https://www.wuerth-industry.cz/web/cs/wis_cz/wuerth_industry_czech/wuerth_industry_ceska_republika.php

2. Je-li právo ze záruky uznáno jako oprávněné, je po uzavření případu, odesláno nové či opravené zboží kupujícímu na náklady prodávajícího.

3. Je-li právo ze záruky uznáno jako neoprávněné, veškeré náklady prodávajícího spojené s vyřízením hradí v plné výši kupující.