Vnitřní oznamovací systém u společnosti Würth Industry, spol. s r.o.

Společnost Würth Industry, spol. s r.o. jako povinný subjekt zavedla na základě požadavků zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) samostatný vnitřní oznamovací systém. Tento vnitřní oznamovací systém umožňuje při splnění zákonných podmínek zaměstnancům a dalším oprávněným oznamovatelům podávat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo anebo má dojít u společnosti Würth Industry, spol. s r.o., a o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro naši společnost. V tomto směru jsme ke splnění všech povinností, které naší společnosti jako povinnému subjektu Zákon o ochraně oznamovatelů ukládá, zavedli příslušný interní proces pro oznamování protiprávního jednání a současně i přijali příslušná interní opatření k ochraně oznamovatelů, která jsou upravena v Interní směrnici o vnitřním oznamovacím systému a ochraně oznamovatelů u společnosti Würth Industry, spol. s r.o.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti tímto na našich webových stránkách níže uveřejňujeme způsobem umožňujícím dálkový přístup povinné informace podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů, a to včetně informací o možných způsobech podání oznámení a o kontaktních údajích na příslušnou osobu, která je určena k přijímání oznámení a posuzování jejich důvodnosti.

K dispozici zde:

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Würth Industry, spol. s r.o.

Vzhledem k tomu, že v rámci vnitřního oznamovacího systému dochází i ke zpracování osobních údajů, tak současně níže uveřejňujeme a dotčeným skupinám subjektů údajů takto poskytujeme povinné informace a poučení podle článků 13 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

K dispozici zde:

Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů, oznámením dotčených osob a dalších třetích osob v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému a ochranou oznamovatelů u společnosti Würth Industry, spol. s r.o.