DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ JE URČENO PRO VŠECHNY
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ JE URČENO PRO VŠECHNY.

Společnost Würth Industrie Service věří: Úspěch je trvalý pouze tehdy, když člověk jedná zodpovědně a důsledně.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ JE URČENO PRO VŠECHNY.

Společnost Würth Industrie Service věří: Úspěch je trvalý pouze tehdy, když člověk jedná zodpovědně a důsledně.

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A INTEGRITA

Pro správu a řízení společnosti je nanejvýš důležité, aby všechna rozhodnutí byla v souladu se zákony i vnitřními předpisy a hodnotami. Základní pravidla chování, platné v celém koncernu, určuje Code of Compliance skupiny Würth.

Integrita, stejně jako zákonné a požadované chování jsou základem naší obchodní činnosti a mají nejvyšší prioritu v rámci Würth Industrie Service a celé skupiny Würth. Tvoří základ pro stanovení hodnot společnosti, pro získání cenné důvěry všech zákazníků a obchodních partnerů, pro blaho jejích zaměstnanců i pro udržitelný ekonomický úspěch bez jakýchkoli možných rizik.

Code of Compliance

Code of Compliance

Code of Compliance skupiny Würth

Vzájemná důvěra, předvídatelnost, poctivost a přímočarost v oblasti vnitřních a vnějších vztahů jsou základními principy, které jsou ve skupině Würth pevně zakotveny. Firemní kultura zvláštního druhu - založená na základních hodnotách, jako je ocenění všech zaměstnanců a jejich výkonů, stejně jako obrovský závazek vůči zákazníkům. Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth tímto přístupem položil základy rodinného podniku.

 
Jednejte s přesvědčením – jednejte pro dobrou budoucnost.

Věříme: Úspěch je trvalý pouze tehdy, když člověk jedná zodpovědně a důsledně. To pro nás znamená nejen dodržovat zákony, ale také sladit osobní chování s běžnými hodnotami. Integrita pro nás znamená jednat v souladu s etickými principy, jako je vzájemný respekt, čestnost, úcta, smysl pro odpovědnost, spolehlivost a spravedlnost. Proto musíme nejen splnit očekávání, dodržovat platné zákony a firemní pravidla a předpisy, ale také uplatňovat hodnoty naší společnosti. Ty by měly být podporovány všemi zaměstnanci i našimi obchodními partnery a měly by být trvale ztělesňovány s plným přesvědčením v souladu s mottem "Buďte příkladem dodržování předpisů interně i externě".

Kodex dodržování pravidel

Kodex dodržování pravidel

Kodex dodržování pravidel Würth Industrie Service

Naše zásady jsou pevně zakotveny v Kodex dodržování pravidel. Poskytuje orientaci, návod a podporu pro vyhovující chování na pracovišti, jako součást společnosti i jako obchodní partner. Společně přebíráme odpovědnost např. za slušné a sociální pracovní podmínky a za životní prostředí tím, že se zavazujeme dodržovat platné zákony a předpisy a Kodex dodržování pravidel.

 
SpeakUp – skupinový systém reportingu

Dodržování zákonů, pravidel a interních pokynů má pro společnost Würth Industrie Service nejvyšší prioritu. Pochybení by proto mělo být zjištěno včas a mělo by se mu neprodleně předcházet přijetím konkrétních opatření. Účinnost přijatých opatření musí být pravidelně vyhodnocena. K tomu je zapotřebí pozornost všech osob a také ochota hlásit porušení nebo závažné nedodržení předpisů s konkrétními důkazy. Velký význam přikládáme také relevantním zprávám od zákazníků, obchodních partnerů a třetích stran. Proto jsme zavedli systém, který umožňuje sdělovat indikaci trestné činnosti nebo závažného porušení našeho Kodexu dodržování pravidel nebo Kodexu chování. Jedná se o webový systém BKMS (Business Keeper Monitoring System), který je technickou platformou naší Reporting Hotline SpeakUp.

 
Nahlásit incidenty – ale jak?

Chcete nahlásit konkrétní pochybení, které poukazuje na závažné porušení compliance ve společnosti? Pak si můžete vybrat, zda tak učiníte anonymně, nebo uvedete své jméno. V rámci otevřené firemní kultury bychom vás rádi vyzvali, abyste své jméno sdělili. S vašimi údaji budeme zacházet s maximální důvěrností a také vezmeme v úvahu oprávněné zájmy všech zúčastněných stran. Systém hlášení je proto základním prvkem řádné správy a řízení společností. V rámci spravedlivého a transparentního postupu SpeakUp chrání společnost, dotčené strany i osobu, která věc nahlásila. Tím je doslova potvrzen slib "Zajistit dodržování předpisů".

Předat hlášení naší společnosti je snadné. Nejprve si prosím v reportovacím systému zřiďte e-mailovou schránku, pomocí které Vás můžeme v případě nutných dotazů později kontaktovat. Kromě toho můžete v hlášení kdykoli poskytnout další informace. V případě potřeby může komunikace prostřednictvím e-mailové schránky probíhat také anonymně.

Vezměte prosím na vědomí následující informace: Jediným účelem služby SpeakUp je upozornit na podezření na trestnou činnost bílých límečků nebo definované závažné porušení dodržování předpisů ve skupině Würth. Zneužití k jiným než těmto účelům může být považováno za trestný čin.

 

SpeakUp

SpeakUp

Nahlaste incidenty – ale správně!

Compliance je pro všechny! Pokud zaznamenáte konkrétní náznaky porušení nebo porušení pravidel, které představují riziko pro skupinu Würth, můžete se obrátit na náš skupinový systém reportingu. Rádi bychom vám upřímně poděkovali za pomoc při ochraně naší společnosti před škodlivým jednáním.